Cài đặt

Cài đặt

Chúng tôi có một nhóm người riêng có thể ra nước ngoài để hỗ trợ khách hàng giám sát, quản lý tại chỗ và lắp đặt các công việc.Chúng tôi có khả năng thực hiện các dự án EPC ở nước ngoài.